โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

@ รหัสประเภทรับจดทะเบียนธุรกิจ


รหัสประเภทธุรกิจ

 

ลำดับ
ประเภทธุรกิจ
รหัสธุรกิจ

1.

การทำโรงสีข้าว

15311

2.

การทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

20100

3.

การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

52190

4.

การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป

51100

5.

การประกอบหัตถกรรมหรือการ อุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

52333

6.

การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง

61100

7.

การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง

60100

8.

การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง

60219

9.

การขายทอดตลาด

51100

10.

การรับซื้อขายที่ดิน

70101

11.

การให้กู้ยืมเงิน

65990

12.

การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

67190

13.

การซื้อหรือขายตั๋วเงิน

65990

14.

การธนาคาร

65110

15.

การโพยก๊วน

65990

16.

การทำโรงรับจำนำ

65924

17.

การทำโรงแรม

55101

18.

การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

52399

19.

การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

52394

20.

การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

52510

21.

การบริการอินเทอร์เน็ต

64206

22.

การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

64206

23.

การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

64206

24.

การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

22300

25.

การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

64206

26.

การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

92490

27.

การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

92490

28.

การให้บริการตู้เพลง

92490

29.

โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง

36100

30.

การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

52333

     
   หมายเหตุ ประเภทธุรกิจที่นอกเหนือจากนี้ ค้นหารหัสธุรกิจได้ที่นี่
   สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : dbd.go.th  

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070