โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

กรมสรรพากรตอบข้อหารือของสนง บัญชีดิไอ...ถือเป็นเกียรติ แก่ผู้ประกอบการ


 หนังสือที่ทางสนง.ทำถึงท่านอธิบดีกรมสรรพากร ในขณะนั้น

บริษัท ดิไอการบัญชีและธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 1022 ซ.นวมินทร์ 14 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กทม 10240

                        หนังสือข้อหารือ                                     

                        01 กรกฎาคม 2557

เรียน ท่านอธิบดีกรมสรรพากร ที่เคารพ

เรื่อง   การตีความภาษีนิติบุคคลที่ต้องชำระ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป  50/2537  ‘ เรื่อง      แนวทางการพิจารณา"เหตุอันสมควร" กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

                                       เนื่องด้วย ข้าพเจ้าเป็นสำนักงานบัญชี ได้ปฎิบัติงานบัญชี และจัดทำภาษีต่างๆ เพื่อบริการให้ลูกค้า  ต้องการหารือ เรื่อง  การพิจารณา เหตุอันสมควร กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี ฯ  ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป 50/2537 ตาม

   ข้อ 1  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร

ตามข้อที่ 1 ของคำสั่ง ดังกล่าว    ทางกรมสรรพากรให้ผู้ประกอบการถือปฎิบัติอย่างไรระหว่าง

ก. ใช้ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี จากตัวใดเป็นตัวเปรียบเทียบ  กับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีฯ ตามเอกสาร แนบ  ซึ่งถ้ากิจการบริการ จะมีการนำหัก ณ ที่จ่าย ที่ลูกค้าหัก ไว้มา หักออกจากยอดภาษีที่คำนวนได้ แล้วค่อยเสียภาษีนิติบุคคล ครึ่งปี จากยอดที่เหลือ    จึงจะถือว่าเป็นกรณีเหตุอันสมควร

ข. กรมสรรพากรกำหนดให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว    ตามข้อ 1 นั้น  หมายถึงภาษีนิติบุคคล ตัวใด ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ ภงด 50

   -- ระหว่างภาษีที่คำนวนได้ ในแบบภงด 50  หรือ

  -- ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม ที่ได้หัก ภาษีหัก ณที่ จ่ายออกแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรด วินิจฉัยเพื่อเป็นหลักในการให้นักภาษีได้นำไปใช้ปฎิบัติอย่างมีประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วยเทอญ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

   /บจ ดิไอการบัญชีฯ

เอกสารแนบ

-ใบตัวอย่างกำไรเพื่อเสียภาษี

 

-หนังสือข้อหารือ กค0811/3375 ลงวันที่ 4/10/2539

 

..........

กรมสรรพากรทำหนังสือตอบกลับ