โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

@ !! สรรพากรขยายเวลาการระบุเลข 13 หลัก..ในใบกำกับภาษี


กรมสรรพากรขยายเวลาการเพิ่มรายการในใบกำกับภาษี

 

 

 ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 194)ฯ (ฉบับที่ 195)ฯ (ฉบับที่ 196)ฯ และ (ฉบับที่ 197)ฯ ลงวันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ. 2556กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ เพิ่ม เติมรายการเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และเพิ่มเติมรายการสถานประกอบการของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ในการจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และในการ ลงรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม พ.ศ. 2557เป็นต้นไป นั้น

 

 กรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าว โดย กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ เพิ่มเติมรายการดังกล่าวข้างต้น ในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และในการลงรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม พ.ศ. 2558เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199)ฯ (ฉบับที่ 200)ฯ (ฉบับที่ 201)ฯ และ (ฉบับที่ 202)ฯ ลงวันที่ 26ธันวาคม พ.ศ. 2556

ที่มา : กรมสรรพากร 26/12/2556

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070