โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท





  thei office

จัดตั้งคณะบุคคล ระวังเจออาญา


ผู้ประกอบการที่มิได้เป็นนิติบุคคล ในกรณีที่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐจะต้องเสียภาษีรายได้แบบบุคคลธรรมดา ซึ่งบางท่านจะเสีย ภาษีใน อัตราก้าวหน้าด้วยเหตุนี้จึงมักมีการจัดตั้งเป็นคณะบุคคล เพื่อเป็นช่องทางที่จะใช้ลดอัตราภาษีแต่หากการจัดตั้งคณะบุคคล มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีก็อาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีแนวคิดจะจัดตั้ง คณะบุคคลร่วมกับบุคคลอื่นควรจะศึกษาถึงรายละเอียดให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อมิให้ตกเป็นผู้กระทำความผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

              คำนิยามของคณะบุคคลตามประมวลรัษฎากร คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกันเหมือนห้างหุ้นส่วน แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันกำไรอันพึงได้จากกิจการที่ทำนั้นโดยผู้เป็นบุคคลในคณะบุคคลทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้สินทั้งปวงของคณะบุคคลแบบไม่มีจำกัด
                 ตามความหมายในส่วนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันกำไรน่าจะหมายถึงการได้ผลกำไรของคณะบุคคลอาจจะได้แก่หุ้นส่วนเพียงคนเดียวไม่จำเป็นต้องแบ่งให้แก่หุ้นส่วนอื่นในคณะบุคคลแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันกับคณะบุคคลโดยไม่จำกัดจำนวนเหมือนผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
                ขั้นตอนการจัดตั้งคณะบุคคล โดยทั่วไปจะต้องมีสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลกำหนดชื่อวัตถุประสงค์ ที่ตั้ง และระบุทุนของหุ้นส่วน แต่ละคน ซึ่งอาจเป็นเงินแรงงานหรือทรัพย์สินอื่นๆ ก็ได้จากนั้นต้องมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อขอเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีถ้าคณะบุคคลใดประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ต้องไปดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวด้วย แต่การจัดตั้ง คณะบุคคลนั้นนิติบุคคลไม่อาจร่วมจัดตั้งกับบุคคลธรรมดาได้ เนื่องจากจะส่งผลให้ฐานะการร่วมกันนั้นเปลี่ยนไปเป็นการร่วมทุนแบบกิจการร่วมค้า(Joint Venture)ทันที และที่สำคัญบุคคลที่ร่วมกันจัดตั้งเป็น คณะบุคคลต้องไม่ใช่สามีภรรยาซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย เพราะถือว่าสามีและภรรยาเป็นบุคคลคนเดียวกัน

                 สำหรับกลุ่มบุคคลที่มักจะขอจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้มากหรือที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น นักบริหาร, นักการเงิน, ที่ปรึกษา, หรือวิศวกรเป็นต้น เนื่องจากระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยใช้อัตราก้าวหน้าคือเงินได้พึงประเมินยิ่งสูงอัตราภาษีก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยจะเห็นได้ว่าการจัดตั้งคณะบุคคลสามารถจัดตั้งได้ง่าย เพียงร่วมกันจัดตั้งและใช้สัญญาฉบับเดียว ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอีกทั้งเมื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นคณะบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะถือว่าเป็นหน่วยงานภาษีที่มีรายได้และรายจ่ายของตนเองแยกต่างหากออกจากบรรดาคณะบุคคลธรรมดาที่เข้าหุ้นส่วนหรืออยู่ในคณะบุคคล
                ในการคำนวณเงินได้พึงประเมินของคณะบุคคลไม่ได้แตกต่างจากบุคคลธรรมดาซึ่งก็คือนำเงินได้ทั้งปีตั้งหักด้วยค่าใช้จ่ายเหมาและหักด้วยค่าลดหย่อนได้สำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในประเทศไทย แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาททั้งนี้เมื่อคณะบุคคลเสียภาษีแล้วบุคคลธรรมดาที่ร่วมอยู่ในคณะบุคคลก็ไม่ต้องนำเงินที่ได้รับไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก

 


             ตัวอย่างของการจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อวางแผนการเสียภาษี เช่นนายสมชายมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจส่งออกอาหาร กระป๋องมีรายได้พึงประเมินสุทธิต่อปีประมาณ 600,000 บาทต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าจำนวน 55,000 บาทหากนายสมขายร่วมกับเพื่อนจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อรับงานที่ปรึกษาด้านการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เงินมา 1,000,000 บาท เมื่อหักภาษีแล้ว นายสมชายได้รับส่วนแบ่งประมาณ 430,000 บาท ในส่วนนี้นายสมชายไม่ต้องนำเงินดังกล่าว ไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
                จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแม้การจัดตั้งคณะบุคคลจะมีประโยชน์ในด้านช่วยประหยัดการเสียภาษีแต่หากการจัดตั้งคณะบุคคลโดย ไม่มีการเข้าหุ้นและร่วมกันทำกิจการกันจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐ หรือการที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสร้างหลักฐาน เท็จว่าเป็นรายจ่ายค่าขนส่ง ค่านายหน้าหรือค่าที่ปรึกษาให้แก่คณะบุคคลที่จัดขึ้น เพื่อให้มีกำไรสุทธิลดลงทำให้เสียภาษีน้อยลง หรือไม่ต้องเสียภาษี กรณีเช่นนี้อาจต้องรับผิดทางแพ่งโดยต้องชำระภาษีหร้อมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มและยังมีความผิดทางอาญาฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร
             นอกจากนี้หากมีคณะบุคคลใดขอคืนภาษีโดยอ้างว่าถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากรไว้ ทั้งๆที่คณะบุคคลนั้น ไม่เคยมีเงินได้ก็จะถือว่าเป็นการขอคืนภาษีอันเป็นเท็จมีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงเงินภาษีอากรของรัฐและยังมีความผิดฐาน แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างไรก็ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมิได้ต้องการให้มีการจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นมาอาศัยช่องโหว่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี
             หากแต่เพียงต้องการให้บุคคลธรรมดาที่มีความรู้ความสามารถและมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างเดียวกันนำความรู้และ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมีอยู่มาร่วมกันพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดี ยิ่งกว่าการดำเนินการเพียงคนเดียวรวมทั้งจะช่วย ให้ธุรกิจมีเงินทุนมากขึ้นและมีความรอบคอบในการตัดสินใจสำหรับการดำเนินธรุกิจอีกด้วย

ที่มา : เชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช/สำนักงานส่งเสริม สสว.

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070