โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท





  thei office

อาชีพอิสระ นักบัญชี


“นักบัญชี” ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และร่ำเรียนมาโดยตรง ทำงานในสายงานบัญชีจนมีประสบการณ์มากพอสมควร ผ่านความรับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชีหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาก่อน จึงจะได้รับการยอมรับให้เป็น “นักบัญชี”

“ผู้ทำบัญชี” เป็นวิชาชีพที่ปัจจุบันมีการตรากฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองอาชีพนี้โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย แต่ อาจไม่ใช่ “นักบัญชี” หากว่าผู้นั้นยังขาดประสบการณ์ในหน้าที่งานบัญชี และเช่นกัน “นักบัญชี” ผู้มีความสามารถและประสบการณ์ ไม่อาจจะเป็น “ผู้ทำบัญชี” ได้หากว่าขาดคุณสมบัติวุฒิการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อกล่าวถึง “ผู้ทำบัญชี” ก็ต้องกล่าวถึง“ผู้สอบบัญชี” ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันดังกฏที่ว่า งบการเงินของกิจการหนึ่ง ๆ ผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมิใช่คนเดียวกัน หรือเรียกว่า คนทำไม่ตรวจคนตรวจก็ไม่ทำบัญชี คล้ายกับอาชีพหมอ ที่ว่า แพทย์เป็นผู้ตรวจแล้วสั่งยาแต่ไม่หยิบยาเอง ส่วนเภสัชกรมีหน้าที่หยิบยา แต่ไม่มีหน้าที่สั่งยาให้คนไข้หรือยกอีกตัวอย่างหนึ่ง คืออาชีพวิศวกร กับสถาปัตยกรรมทั้งสองอาชีพทำหน้าที่คู่ขนานกัน

            

สำหรับนักบัญชี อย่างน้อย ๆจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ใบ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น :

ผู้ทำบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ผู้สอบภาษีอากร (Tax Auditor)

 

รูปแบบของธุรกิจรับทำบัญชีนี้ เป็นอย่างไร ?

 

ท่านสามารถเลือกแบบธุรกิจซึ่งแบ่งตามขนาดที่ท่านต้องการ

1.One Man Show

นักบัญชีกลุ่มนี้มีจำนวนมาก บางรายรับทำบัญชีบางรายสอนงาน วางระบบ ที่ปรึกษา ตอนเริ่มต้นอาจทำด้วยตัวคนเดียว แล้วค่อย ๆหาผู้ช่วยเพิ่มขึ้นตามปริมาณงาน แต่บางรายต้องการอิสระในการทำงานไม่ต้องอาศัยผู้ช่วยหรือทีมงาน ข้อดีคือควบคุมคุณภาพได้ที่เราอยากให้เป็นข้อเสียคือถ้ารับงานมากเกินไปจะทำ ให้เครียดได้
หากเป็นประเภทรับทำบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากในอดีตระหว่างทำงานประจำรับจ๊อบทำ บัญชีให้กับกิจการอื่นเป็นอาชีพเสริม พอมีมากขึ้น ๆก็ลาออกเปลี่ยนเอาจ๊อบบัญชีเป็นอาชีพหลักที่พบเห็นอีกกลุ่มที่ไม่น้อยเลย เป็นแม่บ้านมีภาระงานในบ้านพอสมควรไม่อยากออกไปทำงานนอกบ้านจึงรับงานบัญชี มาทำที่บ้าน

2.Teamwork

อาจเริ่มต้นจากตัวคนเดียวแล้วหาผู้ช่วย(พนักงานบัญชี) เพิ่ม รวม ๆ ไม่เกิน 10 คนหรือเริ่มต้นจากการชวนเพื่อน 1-2 คนมาทำร่วมเป็นหุ้นส่วนกัน
บางทีได้งานรับวางระบบบัญชีก็ต้องมีทีมงานที่สามารถเรียกมาช่วยกันได้โดยทันที

3.Firm

เมื่อกิจการมีทีมงานมากกว่า 5 คนเจ้าของกิจการจะขยายให้โตขึ้น มีพนักงาน 10 หรือ 20 คน แล้วแต่โอกาสและความต้องการกิจการขนาดนี้ มี 3 แบบ คือ สำนักงานรับทำบัญชีอย่างเดียวสำนักงานรับตรวจสอบบัญชีอย่างเดียวและสำนักงาน ที่มีทั้งแผนกทำบัญชีและแผนกตรวจสอบบัญชีอยู่ในองค์กรเดียวกันและอาจจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด

ด้านรายได้

ขึ้นอยุ่กับความสามารถในการหางาน และทำงานปัจจุบันองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ประมาณ475,000 ราย หากเราจะขอแบ่งมาทำสัก 10-20 ราย ไม่น่าจะยากเกินกำลังโดยเฉพาะผู้ที่มีวงเพื่อนฝูงและญาติกว้างขวาง

รายได้มากน้อยจะขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการที่เราดูแล หากเป็นรายใหญ่จะมีค่าบริการค่อนข้างสูงดังนั้นจึงควรมีลูกค้าขนาดใหญ่ไว้บ้าง

อาชีพนี้จะมีรายได้สม่ำเสมอหากรู้จักเก็บจะ เป็นอาชีพที่มั่นคง แต่ถ้าอยากจะรวยกับอาชีพนี้ไม่ทราบจะบอกอย่างไรเพราะคำว่า “รวย” ของแต่ละคนพอใจจะรวยไม่เท่ากัน

 

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

มีข้อควรคิดถึงคุณสมบัติส่วนตัวและการเตรียมความพร้อม ดังนี้

ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่า มั่นใจเต็มที่แล้วหรือยัง เชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนโดยปรึกษาขอความเห็นจากเพื่อนนักบัญชีด้วยกัน หรืออดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีที่เราเคารพศรัทธา

เตรียมเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจาก เดิมที่เคยออกจากบ้านไปที่ทำงานทุกวัน แต่กลับต้องอยู่กับบ้านเคยมีผู้ร่วมงานคอยเป็นเพื่อนคุย ต่อไปนี้เราจะค่อนข้างเหงาต้องใช้เวลาในการปรับสภาพความเป็นอยู่ระยะหนึ่ง
ไม่หยุดการเรียนรู้ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเคิมตลอดเวลา และไม่ลืมที่จะต้องเข้าอบรมวิชาบัญชี-ภาษีให้ครบ 27 ชั่วโมงทุก ๆ 3 ปี ตามที่สภาวิชาชีพการบัญชีกำหนด
มีที่ปรึกษาส่วนตัวหรือแหล่งที่จะขอคำปรึกษาได้ เพราะไม่มีใครที่พร้อม 100% วิชาการค้นหาได้จากหนังสือแต่ภาคปฎิบัติต้องอาศัยปรึกษาจากผู้ที่มี ประสบการณ์
เวลางาน กับเวลาส่วนตัวต้องจัดแบ่งให้ลงตัวอย่างเหมาะสม หากแบ่งเวลาให้กับงานน้อยไปหรือผลัดวันประกันพรุ่งจะทำให้งานค้างจำนวนมาก เป็นผลเสียในด้านการให้บริการ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พอเพียง อย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์สำนักงานครบและที่ขาดไม่ได้คือ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่มีประสิทธิภาพ

 

ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในอาชีพนี้

1.รับงานที่มีความเสี่ยงสูง
บางคนรับงานทำบัญชีทุกรายโดยไม่เลือกว่ากิจการใดประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ หรือไม่ช่วยเหลือลูกค้าเลี่ยงภาษีอากร บันทึกตัวเลขบัญชีโดยไม่มีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องให้การช่วยเหลือลูกค้าจน เกินเหตุ ขาดจรรยาบรรณท่านอาจเป็นคนกลุ่มแรกที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกดำเนินคดีได้

2. ยักยอกเงินภาษี
บางรายให้บริการยื่นชำระภาษีแทนลูกค้าโดยรับเงินสดจากลูกค้าเพื่อไปยื่นแบบ ชำระภาษีให้สรรพากร แรก ๆ ก็ทำเป็นปกติต่อมาการเงินส่วนตัวมีปัญหา นำเงินภาษีที่รับมาจากลูกค้าไปหมุนแล้วนำส่งภาษีไม่ทันอีก เกิดการค้างมากขึ้น ๆ บางรายทำอย่างนี้กับลูกค้าทุกรายที่มีได้เงินไปหลายแสน บางรายได้ไปนับล้าน จนต้องหนีหายตัวไปผลเสียตกกับลูกค้าที่ค้างส่งภาษี ทำให้เสียสถาบันวิชาชีพอย่างร้ายแรง

3.บริการแย่ลง
บางรายมีลูกค้าติดต่อมาว่าจ้างมากขึ้นๆ ปริมาณงานที่รับมากเกินกว่าที่จะทำได้ทัน ไม่รีบเร่งแก้ปัญหารับปากกับลูกค่าว่าจะเสร็จแล้ว ผลัดวันประกันพรุ่ง มีข้อผิดพลาดบ่อย ลืมนัดเลื่อนนัดเป็นประจำ ทำให้ลูกค้าต้องตีจากให้คนอื่นมาทำแทน

4. ขาดการเอาใจใส่
ปล่อยให้ลูกจ้างทำงาน โดยไม่ได้ติดตามผลงานถ้าลูกจ้างบริการไม่ดีผลเสียจะตกกับเรา บางรายมีลูกจ้างให้บริการดีเราก็ดีด้วยแต่บางทีลูกจ้างที่ดีลาออกไปไม่ออก เปล่าแถมดึงลูกค้าเราติดไปด้วยอย่างนี้ก็มีเยอะ

5. ขาดการพัฒนาตนเอง
ไม่มีการติดตามข่าวสารภาษีอากร กฎหมายกฎกระทรวง ที่ออกมาใหม่ เพื่อนำมาประกอบการใช้งาน จนทำให้การทำงานมีข้อผิดพลาดการศึกษาทางธุรกิจด้านอื่น ๆก็ต้องมีความรู้พอเท่าทันลูกค้าบ้างเหมือนกัน


ความภูมิใจในอาชีพนักบัญชี

1.เป็นอาชีพที่มีเกียรติ
ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฎิบัติตน ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย และธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพท่านจะได้รับเกียรติและการยอมรับจากลูกค้า และบุคคลทั่วไป

2. สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
ถือว่ามีส่วนร่วมในสังคมเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความยุติธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาลอันทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

3. ความมีเอกภาพ
นักบัญชีที่ดีต้องมีเอกภาพมีอิสระที่จะปฎิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรง มาฝ่ายผู้ประกอบการต้องการเสียภาษีน้อยแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่สรรพากรต้องการ เก็บภาษีให้ได้มาก ๆเรานักบัญชีเป็นผู้อยู่ตรงกลาง ทำอย่างไรจึงจะให้ได้รับความพอใจทั้งสองฝ่ายและอยู่บนเงื่อนไขความถูกต้อง ด้วย

ที่มา : ณรงค์วิทย์ แสนทอง www.peoplevalue.co.th/

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070