โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

หน้าที่ของนิติบุคคลตั้งใหม่


นิติบุคคลจัดตั้งใหม่มีหน้าที่ต้องทำดังนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 

1.กำหนดรอบระยะเวลาบัญชี เช่น สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.

2.ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3.จดทะเบียนภาษีมูลค่า, ภาษีธุรกิจเฉพาะ(ถ้ามี) (มีรายได้ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาท/ต่อปี)

4.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ถ้ามี)

5.ต้องจัดให้มี"ผู้ทำบัญชี" ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตาม พรบ.บัญชี พ.ศ. 2543 ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของนิติบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นพนักงานของนิติบุคคล ผู้รับทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับทำบัญชีก็ได้

6.จัดทำบัญชีตามกฎหมาย นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำได้แก่

    6.1 บัญชีรายวัน ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย บัญชีรายวันขาย บัญชีรายวันทั่วไป

    6.2 บัญชีแยกประเภททรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้

    6.3 บัญชีสินค้า

    6.4 บัญชีรายวันและแยกประเภทอื่นตามความจำเป็น

7.ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้แก่ "ผู้ทำบัญชี" ให้ครบถ้วนถูกต้อง

8.จัดให้มีการปิดบัญชี ครั้งแรกภายใน 12 เดือน และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน

9.จัดทำงบการเงิน อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีกำหนด และงบการเงินต้องมีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน (สำหรับห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำงบการเงินยื่นภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี) ทั้งนี้รวมถึง บริษัท และห้างหุ้นส่วนที่แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

10.เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070