โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

รูปแบบใบกำกับภาษีที่ถูกต้องเป็นอย่างไร!!


เรียน  ท่านผู้บริหาร,เจ้าของกิจการ ที่เคารพ    

เรื่อง   หลักเกณฑ์และรูปแบบของ ใบกำกับภาษีซื้อและขาย  ที่กฎหมายสรรพากรกำหนด

 

     

             เนื่องจากสำนักงาน ดิไอ ฯ  กังวลในความผิดพลาด อันอาจจะเกิดจากการไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ  เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากร  เกี่ยวกับกฏหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องต่างๆ  

            เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดใดๆ   กิจการ ผู้เสียภาษีมักจะลงเอย โดยการที่สรรพากรปรับเงิน   ทั้งที่สรรพากรไม่เคยให้ความช่วยเหลือ อะไรแก่เจ้าของกิจการเลย

 

            สนง. ดิไอ จึงเรียนนำเสนอ  เรื่องหลักเกณฑ์และรูปแบบ ใบกำกับภาษี  อันเป็นเรื่องสำคัญต้นๆ ดังนี้

 

                                                         คำสั่งกรมสรรพากร

                                                           ที่ ป. 86/2542

 

                ผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งต้องจัดทำใบกำกับภาษีจะต้องจัดทำ

 

                 ก.     ใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี   โดยส่งมอบต้นฉบับใบกำกับภาษี ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า/บริการและเก็บรักษาสำเนาใบกำกับภาษีเพื่อการลงรายงาน ภาษีขาย

 

                 ข.     ใบกำกับภาษี   

                   ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

                        (1) คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่เห็นได้เด่นชัด

                        (2) ชื่อ     หมายถึง     ชื่อผู้ประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                             ที่อยู่  หมายถึง     ที่ตั้งของสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                                                          กรณี    ระบุที่อยู่ไม่ครบถ้วนตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                                                          แต่รายการที่อยู่ที่ระบุไว้ถูกต้อง และ

                                                          สามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนได้

                                                          ให้ถือว่าได้ระบุที่อยู่ครบถ้วนแล้ว

                              มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ

 

                          (3) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

                              ชื่อ     หมายถึง    ชื่อผู้ประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบุคคล  

                              ธรรมดาหมายความรวมถึงนามสกุลด้วย

                              กรณี  ระบุชื่อของผู้ซื้อสินค้า/บริการ  ไม่ครบถ้วน   โดยมีเครื่องหมาย   

                              ไปยาลน้อย (ฯ) ละคำที่ประกอบคำหน้าแต่เป็นที่เห็นได้อย่าง

                              ชัดเจนโดยไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ประกอบการราย

                              อื่นเช่น “องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย”

                               เขียนว่า “องค์การโทรศัพท์ฯ

                               หรือ “บริษัท เรารักกรุงเทพมหานคร จำกัด”

                              เขียนว่า “บริษัท เรารักกรุงเทพฯ จำกัด”

                              ให้ถือว่าได้ระบุชื่อครบถ้วนแล้ว

                             กรณี  ระบุชื่อผู้ซื้อสินค้า/บริการ โดย

                                                  ~  ตัวสะกด

                                                  ~  สระ

                                                  ~  วรรณยุกต์

                                                  ~  การันต์  

                             ผิดพลาดแต่เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ประกอบการรายอื่นให้ถือว่าได้ระบุชื่อครบถ้วนแล้ว   

                       

                            ที่อยู่    หมายถึง    ที่ตั้งของสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                            กรณี ระบุที่อยู่ไม่ครบถ้วน ตามที่จดฯ  แต่รายการที่อยู่ที่ระบุไว้

                          -ถูกต้อง

                          -และสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนได้ให้ถือว่าได้ระบุที่อยู่ครบถ้วนแล้ว

                       

                        (4) หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี

 

                        (5) ชื่อชนิด,ประเภท, ปริมาณและมูลค่าของสินค้า/บริการ

                              

                        (6) ช่องใส่ มูลค่าของสินค้า/บริการที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม( ช่องยอดเงินก่อนภาษี )

                        กับช่องใส่ จำนวนVAT 7% ที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า/บริการ(ช่องvat 7%)

                        ให้แยกออกจากกันให้ชัดแจ้ง

                        (7) วัน, เดือน ,ปีที่ออกใบกำกับภาษี   ใช้พ.ศ.หรือ ค.ศ. ก็ได้

 

               

                ค. ถ้าจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของหรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน

                ถ้าใบกำกับภาษี ไม่ใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในใบกำกับภาษี

 

 

                ง. รายการในใบกำกับภาษีจะจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ต้องจัดทำเป็นหน่วยเงินตราไทย โดยใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค

  1. รายการชื่อตาม

 กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัท (มหาชน) จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วน

 สามัญนิติบุคคล ผู้ประกอบการฯ สามารถใช้คำย่อแทนได้ ดังนี้

                        (1) บริษัทจำกัด ใช้คำย่อว่า บ. ... จก. หรือ ใช้คำย่อว่า บจ. ...

                        (2) บริษัท (มหาชน) จำกัดใช้คำย่อว่า บมจ. ...

                        (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้คำย่อว่าหจก. ...

                        (4) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลใช้คำย่อว่า หสน. ...

               

               ฉ. (1) คำว่า “ใบกำกับภาษี”

                        (2) ชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้ประกอบการฯที่จัดทำ ใบกำกับภาษี

                        (3) คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด

             ถ้ารายการในใบกำกับภาษีตามข้างต้น ได้จัดทำขึ้นโดยตีพิมพ์ (=สั่งพิมพ์มาจากโรงพิมพ์ )

             รายการอื่น ๆ

                              ~จะตีพิมพ์ ,

                             ~  ประทับด้วยตรายาง,

                             ~  เขียนด้วยหมึก,

                              ~  พิมพ์ดีด,

                             ~จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้

           ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษีมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

                       

                    ช. (1) คำว่า “ใบกำกับภาษี”

                        (2) ชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้ประกอบการฯ จัดทำใบกำกับภาษี

                       (3) คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด”

                  ถ้ารายการในใบกำกับภาษีตามข้างต้น ทั้งสามรายการหรือ เพียงรายการหนึ่งรายการใดได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์

                  รายการอื่น ๆ จะต้องตีพิมพ์หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้นผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับใบกำกับภาษี จึงจะมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

           

               ***   . ถ้าได้รับใบกำกับภาษี แล้วยอดVAT ในใบกำกับภาษีมีจำนวนมากหรือน้อยกว่า ยอดVAT ที่ได้ทดสอบการคำนวณจาก มูลค่าของสินค้า/บริการ คูณด้วย7%   ซึ่งไม่ใช่การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีเศษเป็นจุดทศนิยม  (= ผลต่างน้อยหรือมากกว่าหรือ เท่ากับตั้งแต่ 1.00 บาทเป็นต้นไป)

                     ผู้ประกอบการฯ  ไม่มีสิทธิ นำ ใบกำกับภาษี ไปถือเป็นภาษีซื้อจะต้องให้ผู้ประกอบการที่จัดทำใบกำกับภาษี ใบนั้น ดำเนินการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง จึงจะนำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

                     ยกตัวอย่าง   

                                            บิลซื้อ ที่ได้รับมา         ก่อนvat             100,100.00  บาท

                                                                                     Vat                7.008 .00 

                                                                                 รวมเงิน            107,108.00

 

                                 แต่เมื่อเราใช้  ก่อนvat  คูณ  ด้วย  7%           100,100.00  บาท

                                                                                    Vat                7.007 .00 

                                                                                   รวมเงิน         107,107.00

 

                     ฌ.  ผู้ประกอบการฯ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ใหม่แล้ว ต้องจัดทำใบกำกับภาษีตามชื่อหรือที่อยู่ที่เปลี่ยนแปลงใหม่นั้นทันที

                กรณีผู้ประกอบการฯ ได้รับใบกำกับภาษีในชื่อเดิมหรือที่อยู่เดิมไม่มีสิทธินำ ใบกำกับภาษีดังกล่าวไปถือเป็นภาษีซื้อ จะต้องให้ผู้ประกอบการฯดำเนินการยก เลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง จึงจะนำไป ถือเป็นภาษีซื้อได้

 

                      ฐ. ผู้ประกอบการจดฯขายสินค้า/บริการ และมีการให้ส่วนลด แก่ผู้ประกอบการฯต้องจัดทำใบกำกับภาษีดังนี้

                        (1) กรณีให้ส่วนลดในขณะขายสินค้า/บริการ ผู้ประกอบการฯต้องจัดทำใบกำกับภาษี

                        โดยระบุส่วนลดไว้ให้เห็นชัดแจ้งในใบกำกับภาษี

                       และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสินค้า/บริการหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 

                         (2) กรณีให้ส่วนลด ภายหลังจากที่ขาย/บริการ ไปแล้ว   ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีโดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าสินค้าทั้งหมดไม่หักส่วนลด (=ไม่ให้ลดยอดVAT

ว่างั้นเถอะ)

                       

                        จึงเรียนมายังท่านผู้บริหารกิจการฯ ที่เคารพ เพื่อพิจารณาและช่วยบอกกล่าวต่อผู้รับผิดชอบดูแลเอกสารตั้งต้นของบิลซื้อ,บิลขาย ต่อไป

 

                         สำหรับสนง.ดิไอ  จะใช้ความสามารถและความรู้ ให้เต็มกำลังในการเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานภาษี กับธุรกิจของท่านผู้บริหาร ทุกท่าน

 

                        และสนง.ดิไอ หวังว่าจะได้รับคำถาม,ข้อสงสัย,ข้อกังวล,คำกล่าว จากท่านผู้บริหาร ทุกท่าน  จะได้รับการขจัดทุกข้อปัญหา ให้หมดไป   เพื่อธุรกิจของทุกท่าน จักได้ก้าวไปข้างหน้า อย่างธรรมภิบาล ตลอดไป

 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ

 

                                                           บริษัท ดิไอการบัญชี และธุรกิจ  จำกัด

ที่มา : www.thei99account.com

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070