โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

กระทรวงเตือน! SMEsไม่ส่งงบการเงิน เอาผิดถึงขั้นถอนชื่อกิจการ


เตือน! SMEs ไม่ส่งงบการเงิน เอาผิดถึงขั้นถอนชื่อกิจการ

 
 
นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
       กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระตุ้นภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ยกระดับมาตรฐานการประกอบการและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือทั้งในประเทศ และระดับสากล
       
       นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนิติบุคคลกว่า 30,000 รายละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการ ค้า เช่น การไม่ส่งงบดุลซึ่งเป็นหลักฐานแสดงฐานะของธุรกิจภายใน 6 เดือนหลังปิดบัญชี การไม่จดทะเบียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนาม ทำให้ภาคธุรกิจของไทยถูกมองว่าขาดธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อถือลดลง
       
       ดังนั้น เพื่อป้องปรามไม่ให้ภาคธุรกิจกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย นำส่งงบการเงินภายในกำหนด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจโดยตรง และสร้างความเชื่อถือต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ผู้ประกอบการมีข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส การมีธรรมาภิบาลและตรวจสอบได้ จึงได้มีการปรับขั้นตอนและการดำเนินการต่อผู้ที่ฝ่าฝืนให้มีความรุนแรงขึ้น โดยได้มีการแจ้งเตือนผ่านสื่อต่างๆ เป็นระยะๆ และปรับอัตราค่าปรับที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการนำส่งงบการเงิน กรมฯ จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยการเรียกตรวจบัญชีผู้ที่ไม่ส่งงบอย่างละเอียด และลงโทษตามกฎหมายบัญชีด้วยหากพบมีการทำผิด แจ้งเตือนในหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมนำชื่อขึ้นเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบและใช้ความระมัดระวังในการทำนิติกรรมด้วย และหากพบว่ามีการละเลยไม่ส่งงบดุลติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี กรมฯ ก็จะเพิกถอนหรือขีดชื่อออกจากทะเบียนธุรกิจ ซึ่งจะทำให้นิติบุคคลนั้นไม่สามารถทำนิติกรรมได้อีกต่อไป
       
       อย่างไรก็ตาม ทางกรมฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมากขึ้น โดยได้มีการปรับวิธีการนำส่งงบการเงินเพื่อลดภาระแก่นิติบุคคล โดยนำส่งงบการเงินเพียง 1 ชุด ได้ที่ (1) ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ (2) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-5 (3) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดและสาขา หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 นี้
 

ที่มา : www.manager.co.th 19-04-55

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070