โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

กรณีศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีซื้อต้องห้าม และรายจ่าย


กรณีศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีซื้อต้องห้าม และรายจ่าย

 

 

รายการ รายจ่าย ภาษีซื้อที่เกิดจาก ภาษีซื้อลงเป็น  
  ภาษีเงินได้ รายจ่ายนำมา รายจ่ายภาษี ข้อกฎหมาย
  นิติบุคคล หักภาษีขาย เงินได้นิติบุคคล  
1. ค่าอาหารรับรองลูกค้า
 
 
 
ม.65 ตรี (4) (6 ทวิ)
        และ ม.82/5 (4)
         
2. ค่าที่พักโรงแรมรับรองลูกค้า
 
 
 
ม.65 ตรี (4) (6 ทวิ)
        และ ม.82/5 (4)
         
3. ค่าที่พักโรงแรมของ
 
 
 
ม.65 ตรี (6 ทวิ)(13)
พนักงาน       และ ม.82/5 (3)
         
4. ซื้อของที่ระลึกให้ลูกค้า
 
 
 
ม.65 ตรี (4) (6 ทวิ)
ไม่เกิน 2,000 บาท       และ ม.82/5 (4)
         
5. ซื้อของที่ระลึกให้ลูกค้า
 
 
 
ม.65 ตรี (4) (6 ทวิ)
เกิน 2,000 บาท       และ ม.82/5 (4)
         
6. ซื้อกระเช้าแจกเป็นของขวัญ       ม.65 ตรี (4) (6 ทวิ)
แก่ลูกค้าเพื่อการรับรอง โดยมี       และ ม.82/5 (4)
นามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ        
ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้า        
ของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญ        
         
7. ซื้อม่าน พรม โต๊ะ เก้าอี้       ม.65 ตรี (4) (6 ทวิ)
โซฟา เตียง แอร์ ตู้เย็น       และ ม.82/5 (4)
โทรทัศน์ วีดีโอ วิทยุ เพื่อใช้        
ติดตั้งในห้องชุดที่เช่าไว้รับรอง        
ลูกค้า และค่าใช้จ่ายซักแห้ง        
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน        
ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ฯลฯ        
         
8. ได้รับใบกำกับภาษีที่ผู้ออก       ม.65 ตรี (6 ทวิ)
ออกโดยไม่มีสิทธิออก (เป็น       (18) และ
รายจ่ายเพื่อกิจการ และ        ม.82/5 (5)
ผู้ออกไม่ได้จดทะเบียน        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)        
         
9. ได้รับใบกำกับภาษีระบุชื่อ       ม.65 ตรี (6ทวิ)(13)
ผู้ซื้อเป็นชื่อเดิมก่อนเปลี่ยน       และ ม.82/5(1)
เป็นชื่อใหม่ (เป็นรายจ่าย  
เพื่อกิจการ)        
         
10. ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับ
 
 

ม.65 ตรี (6ทวิ)(18)
ใบกำกับภาษี       และ ม.82/5(1)
         
11. ได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อ       ม.65 ตรี (6ทวิ)
จากการจ่ายค่าบริการเพื่อ       และประกาศ
นำมาใช้ในกิจการและพิสูจน์ VAT #42
รายจ่ายได้        
         
12. ได้รับใบกำกับภาษีจาก ม.65 ตรี (6ทวิ)
การสร้างอาคารเพื่อใช้ใน   (เป็นต้นทุนของ   และประกาศ
กิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม   อาคาร/   VAT #42
    หักค่าสึกหรอฯ)    
13. ได้รับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี ม.65 ตรี (6ทวิ)
มูลค่าเพิ่มของกรมศุลกากร (เป็นต้นทุน      
จากการนำเข้าเครื่องจักร เครื่องจักร/      
  หักค่าสึกหรอฯ)      
         
14. ได้รับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี       ม.65 ตรี (6ทวิ)
มูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร        
(ภ.พ.36) จากการจ่ายค่าสินค้า  
หรือค่าบริการไปต่างประเทศ        
         
15. ได้รับใบกำกับภาษีระบุ       ม.65 ตรี (6ทวิ)
ชื่อบริษัทไม่ถูกต้องตามที่       และประกาศ
จดทะเบียนไว้ (เป็นรายจ่าย VAT #42
เพื่อกิจการ)        
16. ได้รับใบกำกับภาษีมี       ม.65 ตรี (6ทวิ)
รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ       และประกาศ
ผู้ซื้อ (เป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ) VAT #42
         
17. ได้รับใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้า       ม.65 ตรี (6ทวิ)
ค่าประปา ระบุชื่อเจ้าของ       และ ม.82/5(1)
อาคารผู้ให้เช่าโดยสัญญาเช่า  
ให้ผู้เช่าเป็นผู้จ่าย        
         
18. ได้รับใบกำกับภาษีค่า       ม.65 ตรี (6ทวิ)
โทรศัพท์มือถือระบุชื่อพนักงาน       และ ม.82/5(1)
ที่บริษัทตกลงให้พนักงานนำมา  
ใช้ในการปฏิบัติงาน        
         
19. จ่ายค่าเครื่องแบบ  
 

 

 

 

 
ม.65 ตรี (6ทวิ)
พนักงาน       และ ม.82/5
         
20. จ่ายค่ากาแฟ โอวัลติน       ม.65 ตรี (6ทวิ)
สำหรับพนักงาน (ตาม       และ ม.82/5
ระเบียบฯ)        
         
21. เลี้ยงปีใหม่พนักงาน
 
 

ม.65 ตรี (6ทวิ)
(ตามระเบียบฯ)       และ ม.82/5
         
22. ได้รับใบกำกับภาษีระบุชื่อ       ม.65 ตรี (6ทวิ)
บริษัทเป็นชื่อย่อ แต่สามารถ        
เรียกได้ถูกต้องและพิสูจน์  
รายจ่ายได้        
         
23. ได้รับใบกำกับภาษีระบุมี       ม.65 ตรี (6ทวิ)
ช่องผู้รับเงิน แต่ไม่มีบุคคลใด        
ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงิน  
(เป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ)        
         
24. ได้รับใบกำกับภาษีที่เป็น       ม.65 ตรี (6ทวิ)
ต้นฉบับที่ทำรวมกับใบส่งของ       และประกาศ
ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน แต่ VAT #42
ไม่มีคำว่า "เอกสารออกเป็นชุด"        
         
25. ได้รับใบกำกับภาษีที่มี       ม.65 ตรี (6ทวิ)
รายการคำว่า "ใบกำกับภาษี"       และประกาศ
ไม่ได้ตีพิมพ์ขึ้น หรือมิได้จัดทำ       VAT #42
ขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน