โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

กรณีศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีซื้อต้องห้าม และรายจ่าย(ต่อ)


กรณีศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีซื้อต้องห้าม และรายจ่าย(ต่อ)

 

รายการ รายจ่าย ภาษีซื้อที่เกิดจาก ภาษีซื้อลงเป็น  
  ภาษีเงินได้ รายจ่ายนำมา รายจ่ายภาษี ข้อกฎหมาย
  นิติบุคคล หักภาษีขาย เงินได้นิติบุคคล  
27. ผู้รับเหมาได้รับใบกำกับ       ม.65 ตรี (6ทวิ)
ภาษีระบุเลขที่เป็นสถานที่   และ ม.82/5
ก่อสร้างตามมิเตอร์ค่าน้ำและ        
ค่าไฟฟ้าที่ผู้รับเหมาขออนุญาต        
สร้าง        
         
28. ได้รับใบกำกับภาษีระบุ
 
 
 
ม.65 ตรี (6ทวิ)
ช่องผู้ซื้อว่า "สด"       (18) และ ม.82/5
         
29. ได้รับใบกำกับภาษีไม่ระบุ
 
 
 
ม.65 ตรี (6ทวิ)
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม        และ ม.82/5
         
30. ได้รับใบกำกับภาษีที่เขียน       ม.65 ตรี (6ทวิ)
ชื่อผู้ซื้อในใบกำกับภาษีผิด       และประกาศ
แต่แก้ไขโดยขีดฆ่ารายการเดิม       VAT #42
แล้วเขียนใหม่ให้ถูก (เป็น        
รายจ่ายเพื่อกิจการ)
 
 
 
 

 

31. ใบกำกับภาษีมีรอยฉีกขาด

      ม.65 ตรี (6ทวิ)
ที่ตรงลายมือชื่อผู้รับเงิน (เป็น        และ ม.82/5
รายจ่ายเพื่อกิจการ)        
         
32. ได้รับใบกำกับภาษีไม่มี       ม.65 ตรี (6ทวิ)
บุคคลใดลงลายมือชื่อเป็นผู้รับ        และ ม.82/5
เงิน (เป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ)        
         
33. ค่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์       ม.65 ตรี (6ทวิ)และ
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน (หักค่าสึกหรอฯ)     ประกาศ VAT #42
         
34. ค่าน้ำมันสำหรับรถยนต์นั่ง       ม.65 ตรี (6ทวิ)
หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง       และประกาศ
ไม่เกิน 10 คน       VAT #42
         
35. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์นั่ง       ม.65 ตรี (6ทวิ)
หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง       และประกาศ
ไม่เกิน 10 คน       VAT #42
         
36. ค่าน้ำมันสำหรับรถยนต์       ม.65 ตรี (6ทวิ)
กระบะ รถบรรทุก รถ-       และประกาศ
จักรยานยนต์ หรือรถยนต์ VAT #42
โดยสารที่มีที่นั่งเกิน 10 คน        
ขึ้นไป        
         
37. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ       ม.65 ตรี (6ทวิ)
รถบรรทุก รถจักรยานยนต์       และประกาศ
หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง VAT #42
เกิน 10 คน ขึ้นไป        
         
38. ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก       ม.65 ตรี (6ทวิ)
ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล 2       และประกาศ
ประตู มีที่นั่งหลังคนขับ  VAT #42
(Space Cab)  โดยไม่ได้ทำการ (หักค่าสึกหรอฯ)      
ดัดแปลงหรือตกแต่งใดๆ        
         
39. ซื้อรถยนต์กระบะมาใช้ใน       ม.65 ตรี (6ทวิ)และ
กิจการรับจ้างขนส่ง (หักค่าสึกหรอฯ)     ประกาศ VAT #42
         
40. ซื้อรถยนต์กระบะมาใช้ใน       ม.65 ตรี (6ทวิ)
กิจการขายสินค้าและรับขนส่ง       และประกาศ
สินค้าที่ขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้า VAT #42
ด้วย        
         
41. ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์       ม.65 ตรี (6ทวิ)
ซื้อรถยนต์ทดลองขับเพื่อใช้       และประกาศ
ประกอบกิจการและขายให้ (หักค่าสึกหรอฯ)     VAT #42
ลูกค้าในภายหลัง        
         
42. ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน       ม.65 ตรี (6ทวิ)
รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร       และประกาศ
ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน       VAT #42
         
43. ค่าเช่ารถยนต์นั่ง
 
 
 
ม.65 ตรี (6ทวิ)และ
        ประกาศ VAT #42
         
44. ค่าเช่ารถตู้ที่มีที่นั่งเกิน 10
 
 
 
ม.65 ตรี (6ทวิ)และ
ที่นั่ง       ประกาศ VAT #42
         
45. ค่าน้ำมันรถยนต์กระบะ       ม.65 ตรี (6ทวิ)
แต่ไม่ได้ระบุทะเบียนรถยนต์ใน       และประกาศ
ใบกำกับภาษี       VAT #42
         
46. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ       ม.65 ตรี (6ทวิ)
(ที่ไม่ใช่อู่ซ่อมรถยนต์ในสถาน       และประกาศ
บริการน้ำมัน) แต่ไม่ได้ระบุ VAT #42
ทะเบียนรถยนต์ในใบกำกับภาษี        
         
47. สินค้าตัวอย่างที่แจกให้
 
 
 
ม.65 ตรี (6 ทวิ)
ลูกค้า       และ ม.82/5
         
48. ของแถมที่แนบติดไปกับ
 
 
 
ม.65 ตรี (6 ทวิ)
สินค้า       และ ม.82/5
         
49. บริจาคสินค้าให้การกุศล     ม.65 ตรี(3) (6 ทวิ)
สาธารณะ (ไม่เกิน 2%     และ ม.82/5 (3)
  ของกำไรสุทธิ)      
50. บริจาคสินค้าให้
 
 
 
ม.65 ตรี (6 ทวิ)
ส่วนราชการ       และ ม.82/5 (3)
         
51. ของรางวัลสำหรับ
 
 
 
ม.65 ตรี (6 ทวิ)
การชิงโชค       และ ม.82/5
         
52. ของแถมที่มีราคามากกว่า
 
 
 
ม.65 ตรี (6 ทวิ)
ของที่ขาย       และ ม.82/5
         
         

ที่มา : ฝ่ายภาษีดิไอ/สรรพากรสาส์น มีค.2555

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070