โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

เครดิตภาษีเงินปันผล อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ


เครดิตภาษีเงินปันผล อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ

 

ตัวอย่าง ปี54 ได้เงินปันผลจาก การบินไทย จำนวน 6,000 หุ้น

โดยปันผลหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

โดนหัก ณ ที่จ่ายไป 900 บาท ได้รับจริง 8,100 บาท

 

อย่างนี้จะขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้หรือไม่?

ถ้าได้ จะได้เท่าไร ?

แล้วถ้าได้ จะต้องทำอย่างไรบ้าง สามารถทำเรื่องทางอินเตอร์เน็ทได้หรือไม่ หรือต้องไปที่สรรพากรด้วยตนเอง ?

 

เริ่มกันเลย

ต้องไปดูที่ใบปันผลว่า การบินไทย  จ่ายภาษีกี่ % ก่อน เช่น 20%,25% หรือไม่จ่ายภาษีเนื่องจากได้รับการยกเว้น 0%

ให้เอาเงินปันผลไปคูณกลับด้วยตัวเหล่านี้

 

0%   > *0/100 = 0

20% >  *20/80 =1/4

25% >  *25/75 =1/3

30% >  *30/70 =3/7

เช่น ถ้า การบินไทยปันผล 8,100 และบริษัทจ่ายภาษีที่ 30%

ดังนั้น เครดิตภาษีคือ 8,100 *3/7 =3,471.42+900 =4,371.42

 

ตัวเลข 4,371.42 ก็คือภาษีที่  การบินไทยจ่ายไปนั่นเอง (8,100+3,471.42)*0.3 =3,471.42

พอได้แล้วเอาตัวเลข 4,371.42 บาท ไปกรอกใน ภงด.90 ซึ่งก็คือภาษีที่เราซึ่งเป็นเจ้าของ การบินไทย  จ่ายให้กรมสรรพากรไปแล้ว บวกกับ 10%หักไว้ เหมือนหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้  แต่จะได้เงินคืนเท่าไหร่  ก็แล้วแต่ฐานภาษีของเรา เช่นถ้าเราจ่ายอยู่ที่ 10% เราก็ควรได้คืนประมาณ 2 ส่วน ของ 4,371.42 บาท ถ้ายื่นแบบ online มันจะมี popupตารางให้กรอกเลย ไม่ต้องคำนวณเอง

 

สมมติว่า

บริษัท Aจ่ายปันผลให้เรา 70 บาท

ในใบแจ้งระบุ หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% คือเงิน 7 บาท

ดังนั้น เงินที่เราได้รับสุทธิคือ 63 บาท

 

ไปประเด็นภาษี

บริษัทAเสียภาษีในอัตรา 30%

ความจริงคือ บริษัท Aจ่ายปันผลจากกำไรหลังหักภาษีนิติบุคคล 30%

แสดงว่าเงินปันผลที่บริษัท Aจ่ายให้เรา 70 บาท

มีเงินส่วนหนึ่งเป็นภาษีที่ส่งสรรพากรไปแล้ว 30%

ซึ่งก็คือเครดิตภาษีที่บริษัท Aจ่ายไปแล้ว =70X 30/(100-70)

หรือ 70 X(3/7) =30 บาท

ดังนั้น เงินปันผลก่อนหักภาษีของบริษัท A= เงินที่ Aจ่าย + เครดิต =70+30 =100 บาท

เวลาคำนวณภาษีในภงด. เราก็ดึงกลับเอาเครดิตภาษีไปรวมเป็นเงินได้ของเราคือ 30 บาท

มารวมกับเงินได้ ที่เป็นเงินปันผล 70 บาท

เสร็จแล้วคำนวณภาษีที่เราต้องจ่ายจริงใหม่

เช่น เงินได้สุทธิ เท่ากับ 4 แสนบาท

ต้องเสียภาษี 10% จาก 1.5-5 แสน =(4แสน – 1.5แสน) X10% =2.5 หมื่น

จากนั้นในขั้นตอนสุดท้าย ให้เอาภาษีที่เราจ่ายไปแล้วทั้งหมด รวมเครดิตภาษี

(ที่บริษัท Aจ่ายไปให้ก่อนจ่ายปันผลให้เรา)เอามาหักคืนออกจากยอด 2.5 หมื่นอีกที

สุดท้ายเราจะได้เงินคืน เพราะเงินเครดิตภาษีถูกดึงกลับมาให้เรา

แล้วคิดภาษีใหม่จากเงินได้จริงที่เอาเครดิตมารวมคำนวณใหม่********

ที่มา : สนง.บัญชีดิไอฯ 26-9-55

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070