โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

ปรับฐานภาษีหสม.-คณะบุคคลปี2556


 

  •  

 

  •  

 

ลดลง!'คนรวย'ส้มหล่นจ่ายภาษี35%

ครม.งุบงิบอนุมัติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มอัตราการจัดเก็บ จาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้น พร้อมลดอัตราสูงสุดจาก 37% เหลือ 35% ส่งผลดีคนรวยจ่ายภาษีน้อยลง

 

                          19 ธ.ค. 55  รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอกรณีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็นการลดภาระภาษีและสร้างความเป็นธรรม รวมทั้งยังเป็นการปิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี

 

                          ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มขั้นอัตราภาษีเงินได้สำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิ จากเดิม 5 อัตราเป็น 7 อัตราและลดอัตราภาษีสูงสุดจาก 37% เหลือ 35% ส่งผลให้ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 0-3 แสนบาท เสียภาษี 5% แต่ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีในส่วน 1.5 แสนบาทแรก ส่วนผู้มีเงินได้ 300,001 - 500,000 บาทเสียในอัตรา 10% ผู้มีเงินได้ 500,001 - 750,000 บาทเสียในอัตรา 15% ผู้มีเงินได้ 750,001 - 1 ล้านบาท เสียอัตรา 20% ผู้มีเงินได้ 1,000,001 - 2 ล้านบาท เสีย 25% ผู้มีเงินได้ 2,000,001 - 4 ล้านบาท เสียในอัตรา 30% และ 4,000,001 บาทขึ้นไป เสียในอัตรา 35%

 

                          เทียบกับอัตราเดิมที่ผู้มีเงินได้ 0-1 แสนบาท เสียในอัตรา 5% ผู้มีเงินได้ 100,001 - 500,000 บาท เสียในอัตรา 10% ผู้มีเงินได้ 500,001 - 1 ล้านบาท เสียในอัตรา 20% ผู้มีเงินได้ 1,000,001 - 4 ล้านบาท เสียในอัตรา 30% และมีเงินได้ตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไป เสียในอัตรา 37%

 

                          อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวจะมีผลสำหรับเงินได้พึงประเมินใน ปีภาษี 2556 ที่จะยื่นภายในปี 2557 และจะมีผลกระทบต่อรายได้ในปีงบประมาณ 2556 ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท แต่จะทำให้ผู้เสียภาษีมีรายได้เพิ่มขึ้นและจะช่วยกระตุ้นการบริโภค ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว

 

                          นอกจากนั้น กระทรวงการคลังยังได้ยื่นเสนอการปรับปรุงการยื่นภาษีเพื่อความเสมอภาค ด้วยการอนุญาตให้คู่สมรสสามารถแยกยื่นรายการเสียภาษีเงินได้พึงประเมินใน ส่วนของตนในทุกประเภทเงินได้ และยังอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายบุตรได้เท่ากัน โดยให้มีผลตั้งแต่ปีภาษี 2555 ที่จะยื่นในปี 2556 ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไป 7 พันล้านบาท โดยรวมการที่รัฐบาลลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้จะทำให้คนมีรายได้สูง ได้ประโยชน์เพราะเสียภาษีในอัตราที่ลดลง และหากรวมกับการที่ยอมให้สามีภริยาแยกยื่นภาษี ประเมินแล้วจะทำให้รายได้จากภาษีของรัฐบาลหายไปร่วม 3.2 หมื่นล้านบาทในปีงบประมาณ 2556

 

                          อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีเหมือนที่ผ่านมากรมสรรพากรยัง ได้กำหนดคำนิยามของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้หมายความว่า บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ทำกิจการโดยไม่แบ่งปันกำไร ให้เสียภาษีจากเงินได้พึงประเมินก่อนหักรายจ่ายในอัตรา 20% จากเดิมที่คณะบุคคลจะเสียภาษีตามอัตราเงินได้บุคคลธรรมดา และยังกำหนดนิยามห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้หมายความว่าห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งขึ้นให้เสียภาษีจากเงินได้สุทธิ ในอัตรา 20% เช่นกัน

 

 

ที่มา : คมชัดลึก ธค55

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070